اسامی قهرمانان مسابقات: کوبودو

مسابقات قهرمانی جام فجر – نمایش و رزمی:
مقام اول: ایمان صادقی دهقی (اصفهان)
مقام دوم: رضا خوشدانی (قم الف)
مقام سوم: مهدی حاجی باقری(قم ب)
سوم مشترک: مهدی اسماعیل زادگان (قم ث)

مسابقات قهرمانی جام فجر – کاتا
مقام اول: سعید صید ویسی (هرمزگان)
مقام دوم: جواد حیدر حسینی (قم الف)
مقام سوم: محمد رضا شریفی (تهرانی)
سوم مشترک: مهدی اسماعیل زادگان (قم ث)

نظر خود را ارسال كنيد