قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور نوازا رده سنی جوانان و امید

اوز ان ۵۵-کیلو

مقام اول: محمد مهدی رضائی- توابع
مقام دوم: امیر مهدی حیدری – تهران
مقام سوم: تاج محمد خاوری – توابع
سوم مشترک: عباس جواهر پور – زنجان

اوزان ۶۲- کیلو :

مقام اول: مجتبی وفایی -تهران
مقام دوم: سینا مصلی- تهران
مقام سوم:محمد دری سده-اصفهان
سوم مشترک: علی مردانی ها- توابع
اوزان ۶۹- کیلو :

مقام اول: محسن احمدی-توابع
مقام دوم: علی رشیدی کیا – کرمان
مقام سوم:ابوالفضل شیری -قم
سوم مشترک:ابوالفضل فرزندیقوزوللو- قم

اوزان ۷۷- کیلو :

مقام اول: امیرحسین انصاری – تهران
مقام دوم: علی سروربخش- تهران
مقام سوم:شادمهر ولیپور-مازندران
سوم مشترک: مهیار نویدی کیا- تهران

نظر خود را ارسال كنيد