التماس دعا

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد
التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

نظر خود را ارسال كنيد